NEDÁ SA NESÚHLASIŤ…..

NEDÁ SA NESÚHLASIŤ (aj keď teda len veľmi nereprezentatívne) ......

Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR

 

Deklarácia

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve

na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy

v Slovenskej republike

Preambula

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike je odpoveďou na akútnu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najvážnejších problémov vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. Deklarácia vychádza z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Vzdelávanie patrí medzi najvýnosnejšie investície pre jednotlivca aj spoločnosť. Súčasná ekonomická situácia Slovenskej republiky dáva historickú príležitosť realizovať túto strategicky nevyhnutnú investíciu.

Signatári tejto deklarácie žiadajú všetky politické strany, kandidujúce vo voľbách do NR SR, verejne prijať záväzok uskutočniť dlhodobú strategickú investíciu do školstva v záujme úspešného spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky. S týmto cieľom žiadame politické strany, aby pri tvorbe programového vyhlásenia vlády, pri každoročnom schvaľovaní štátneho rozpočtu a pri budúcom legislatívnom procese presadili nasledujúce požiadavky:

I. V oblasti regionálneho školstva v záujme zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti:

1. V spolupráci s partnerskými reprezentatívnymi organizáciami vytvoriť a schváliť do konca roku 2016 Národnú stratégiu rozvoja školstva a vzdelávania, ktorá bude vychádzať zo Správy o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Národná stratégia bude reflektovať meniacu sa spoločenskú situáciu s víziou a výhľadom najmenej na desať rokov, ktorú by rešpektovalo celé politické spektrum relevantných strán pôsobiacich vo vláde SR a v Národnej rade SR.

2. Do konca roka 2017 previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti MŠVVŠ SR. Uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií prostredníctvom MŠVVŠ SR.

3. V súlade s metodikou a odporúčaniami OECD zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia porovnateľný s vyspelými štátmi EÚ, najmenej 6 %. Uplatnením postupových krokov vo štvorročnom volebnom období docieliť financovanie školstva so stanovením ročného zvýšenia najmenej o 0,5 % z HDP oproti predchádzajúcemu roku.

4. V súlade s metodikou a odporúčaniami OECD zabezpečiť výrazný nárast platov pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby priemerný plat učiteľa do konca roka 2020 dosahoval minimálne 80% platov iných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v národnom hospodárstve.

Vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried a pracovných tried zvýšila od 1. 1. 2017 o 25% a v ďalších rokoch každoročne o 10%. Adekvátne tomu navýšiť mzdový normatív.

5.Do roku 2017 dosiahnuť primerané ohodnotenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby sa tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni začínal každoročne aktualizovanou úrovňou minimálnej mzdy.

6. Zvýšiť započítateľnosť rokov praxe tak, aby bola v súlade s vekom odchodu do dôchodku.

7. Garantovať efektívny, spravodlivý a transparentný systém financovania regionálneho školstva.

8. Dofinancovať modernizačný dlh vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnej pomoci z EÚ. Vyrovnať rozdiely vo vybavenosti škôl modernou technológiou a didaktickými pomôckami.

II. V oblasti vysokého školstva:

1. Pripraviť modernú dlhodobú koncepciu rozvoja vysokého školstva v Slovenskej republike, na ktorú bude nadväzovať legislatívna úprava zákona o vysokých školách vrátane systémových zmien. Tieto majú zahŕňať taktiež diferenciáciu vysokých škôl podľa ich poslania a rozvoj profesijne orientovaných študijných programov.

2. Zabezpečiť také finančné prostredie a systém hodnotenia kvality na vysokých školách, ktoré umožnia podporu najvyššej kvality vzdelávania a vedy. Podporovať medzinárodnú úroveň kvality vedy a výskumu v závislosti od špecifík jednotlivých oblastí výskumu.

3. Zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania a vedy tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia porovnateľný s vyspelými štátmi EÚ, minimálne 6 %. Uplatnením postupových krokov vo štvorročnom volebnom období docieliť financovanie školstva so stanovením minimálneho ročného zvýšenia o 0,5 % z HDP oproti predchádzajúcemu roku.

4. Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne zvýšiť o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých školách.

5. Dôsledne zabezpečiť systém na získavanie prostriedkov na podporu výskumu, vývoja a inovácií súťažným spôsobom.

6. Každoročne zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa (odborného asistenta) dosiahol najmenej úroveň 1,7 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve, pričom tarifný plat bude predstavovať 1,6 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Proporcionálne zvýšiť tarifné platy ostatných kategórií vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov. Legislatívnou zmenou ustanoviť osobitnú stupnicu platových taríf pre vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov.

7. Dosiahnuť primerané ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl a zamestnancov vo vede a výskume tak, aby sa tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni začínal každoročne aktualizovanou úrovňou minimálnej mzdy.

8. Výrazne finančne a spoločensky podporovať rozvoj doktorandského štúdia v súlade s odporúčaniami európskeho vysokoškolského priestoru.

9. Vyriešiť nespravodlivý dosah povinností vrátiť vynaložené finančné prostriedky z fondov EÚ pri nepreukázaní zodpovednosti za porušenie právnych noriem zo strany vysokých škôl ako prijímateľov.

10. Zvýšiť započítateľnosť rokov praxe tak, aby bola v súlade s vekom odchodu do dôchodku.

V Bratislave dňa 17. februára 2016

Signatári:

Reprezentatívne organizácie v regionálnom školstve:

Pavel Ondek, predseda

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku                                                    ………………………………………….

Alena Petáková, prezidentka

Združenie základných škôl Slovenska                                                                  ………………………………………….

Félix Dömeny, prezident

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska                                                 ………………………………………….

Pavol Sadloň, prezident

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR                                                            ………………………………………….

Vladimír Crmoman, prezident

Slovenská komora učiteľov                                                                                      ………………………………………….

Saskia Repčíková, prezidentka

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení                                              ………………………………………….

Ján Horecký, prezident

Združenie katolíckych škôl Slovenska                                                                     ………………………………………….

Anna Gondášová, predsedníčka

Asociácia Základných umeleckých škôl SR                                                           ………………………………………….

Ľubica Černá, prezidentka

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska                                                               ………………………………………….

Júlia Lindtnerová, predsedníčka

Slovenská rada rodičovských združení                                                                    ………………………………………….

Alžbeta Štofková Dianovská, predsedníčka

Asociácia výchovných poradcov                                                                                ………………………………………….

 

Reprezentatívne organizácie na vysokých školách, v oblasti vedy a výskumu:

 

Pavel Ondek, predseda

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku        ………………………………………….

Rudolf Kropil, prezident

Slovenská rektorská konferencia                               ………………………………………….

Martin Putala, predseda

Rada vysokých škôl                                                  ………………………………………….

Ján Tomáš, predseda

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR                   ………………………………………….

Jana Šmelková, predsedníčka

Študentská rada vysokých škôl                                 ………………………………………….

Veronika Trstianska, predsedníčka

Asociácia doktorandov Slovenska                            ………………………………………….

<palign=”justify”>Daniela Illéšová, predsedníčka
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied                              ………………………………………….

Advertisement

One thought on “NEDÁ SA NESÚHLASIŤ…..

  1. To by bolo jednoznačne dosť motivujúce a kvalita by šla hore.Následne by to položilo základ úcty ku vzdelaniu, zvýšil by sa kredit učiteľov, posilnili by sa medzigeneračné vzťahy, to by malo odraz na zdraví tých, čo so vzdelávacím systémom koexistujú. Toto by dodalo chuť učiť a špirála pozitívneho by generovala ďalšie pozitíva.

    Pre toto všetko musíte svoje požiadavky vybojovať a neustúpiť ani o …(taký) chlp! Lajo, držte sa, moc a moc Vám fandím: Juraj

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s